Hikmah Berzakat untuk Kehidupan Sehari-hari

20929

Hikmah Berzakat

Zakat adalah rukun Islam keempat. Dalam Al-Qur’an, perintah berzakat hampir selalu beriringan dengan perintah shalat. Hal ini menandakan kedudukan zakat yang sama penting nya dengan shalat, sebagaimana firman Allah SWT

”… dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”

(QS. Al-Baqarah 2:43)

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk yang meminta dan yang tidak mendapat bagian.”

(QS. Az Zariyat ayat : 19)

Dari ayat tersebut menunjukan bahwa harta yang ada pada kita saat ini terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada penerima hak tersebut

Baca Juga: 8 GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

Dengan demikian jika seorang Muslim telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nishab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) maka tak ayal zakat merupakan kewajiban. Selain karena kewajiban, zakat juga banyak mengandung hikmah.

Diantaranya hikmah berzakat antara lain :

  1. Menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluk-Nya.
  2. Membersihkan diri. Dengan mengeluarkan zakat kita dijauhkan dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik kita agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.
  3. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat.
  4. Untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat.
  5. Untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya

Baca Juga: cara menghitung zakat

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S At-Taubah: 103)

Semua berawal dari zakat, maka jika sudah memenuhi syarat zakat jangan ditunda lagi ya.

 

 

Zakat Sekarang